Regulamin


I. Definicje

 1. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" – organizacja pozarządowa działająca od 2001 roku – w skrócie StowCiP.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu
 3. Administrator – osoba zarządzająca Portalem oraz zawartymi w niej danymi
 4. Regulamin – niniejszy dokument.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu i zakres obowiązków i odpowiedzialności StowCiP.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Korzystanie z Portalu oznacza, że użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych.

III. Użytkownik

 1. Każdy użytkownik chcący wprowadzać swoje dane do Portalu musi się zarejestrować i zaakceptować niniejszy regulamin.
 2. Użytkownik zapewnia, że wprowadzone przez niego obserwacje są prawdziwe.
 3. Użytkownik ma prawo modyfikować swoje obserwacje, jednakże obserwacje te muszą być powtórnie zaakceptowane przez administratora.

IV. Administracja

 1. Administrator zatwierdza wszystkie obserwacje wpisywane do Portalu, a w przypadku wątpliwości dotyczących obserwacji kontaktuje się z użytkownikiem w celu ich wyjaśnienia. 
  Jeżeli wątpliwości te nie zostały wyjaśnione administrator ma prawo takiej obserwacji nie zatwierdzić.
 2. Administracja zapewnia poprawne funkcjonowanie Portalu, a wszelkie usterki postara się usunąć w jak najkrótszym czasie.
 3. Administracja zapewnia, że dane zgromadzone w bazie Portalu będą przechowywane, a w razie awarii serwerów będą odtworzone z kopii zapasowych.
 4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych zawartych w bazie przez osoby trzecie.
 5. Administracja nie gwarantuje prawdziwości zawartych w niej danych, jednakże dołoży wszelkich starań aby zgromadzone w niej dane były zgodne z rzeczywistością.
 6. StowCiP nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

V. Dane gromadzone w Portalu

 1. StowCiP ma prawo do wykorzystania danych zgromadzonych w bazie na potrzeby realizacji projektu LIFE12 NAT/PL/000063 oraz swojej działalności związanej z ochroną populacji płazów.
 2. Właścicielem wprowadzonych danych pozostaje obserwator.
 3. Użytkownicy mogą przeglądać swoje obserwacje, jak i obserwacje innych użytkowników.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z zawartych danych w bazie do celów niekomercyjnych. Komercyjne wykorzystanie danych wymaga zgody administracji i autorów obserwacji.
 5. Wszystkie pliki załączników (zdjęcia, pliki dźwiękowe) pozostają własnością autora, a ich wykorzystywanie przez osoby trzecie wymaga jego zgody.
 6. Użytkownik zapewnia, że jest autorem zamieszczonych przez niego załączników, lub uzyskał zgodę autora na ich publikację w Portalu.
 7. Administracja ma prawo wykorzystać załączniki na potrzeby realizacji projektu LIFE12 NAT/PL/000063 oraz innej działalności związanej z ochroną populacji płazów.

VI. Prawa własności intelektualnej

 1. Portal zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i materiały multimedialne.
 2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, StowCiP udostępnia na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone.
 4. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części i bez uprzedniej pisemnej zgody StowCiP poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 7. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają StowCiP niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

VII. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. W celu uzyskania pełnego dostępu do działu Obserwacje niniejszego Portalu, niezbędne jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi dodawanie własnych obserwacji płazów do bazy danych. Formularz rejestracyjny zawiera kilka kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika.
 2. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przetwarzane są w sposób zgodny z zezwoleniem udzielonym przez użytkownika oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na serwerze Portalu w specjalnej strefie, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie administrator tej bazy.
 3. Każdy użytkownik, który dokonał rejestracji na Portalu, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 4. Za pośrednictwem stron Portalu gromadzone są dane dotyczące rozmieszczenia, liczebności i śmiertelności poszczególnych gatunków płazów. Dane te, po uprzedniej weryfikacji, mogą być wykorzystywane przez StowCiP wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. ochrony płazów podczas ich wędrówek sezonowych i naukowych publikacji elektronicznych i książkowych.
 5. Dane o rozmieszczeniu gatunków płazów, jak i wybrane informacje o obserwatorach dostarczających te dane, takie jak imię i nazwisko są, po uprzedniej weryfikacji, udostępniane na stronach Portalu, na co użytkownik wyraża zgodę podczas rejestracji.
 6. Zgromadzone za pośrednictwem Portalu dane o występowaniu płazów w Polsce, mogą także zostać opublikowane w wydawnictwach StowCiP z podaniem źródła informacji. Rejestrując się na Portalu i wprowadzając dane dotyczące obserwacji płazów użytkownik wyraża zgodę na publikację wymienionych powyżej informacji i danych osobowych.
 7. StowCiP nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych za pośrednictwem Portalu danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. StowCiP może natomiast ujawniać ogólne zestawienia statystyczne.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. StowCiP zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. O wszelkich zmianach użytkownik będzie informowany poprzez zakładkę "O nas".
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu.